Recepció, emmagatzematge i distribució

La plataforma logística CLS-AIE està especialitzada en el tractament del material hospitalari durant tota la cadena logística des de la seva recepció, passant pel emmagatzematge del material, fins la seva distribució capil·lar als centres de cost de cadascun dels centres hospitalaris adscrits.

Logística interna

CLS-AIE pot oferir als seus socis la realització de la distribució interna, dins dels recintes hospitalaris del material procedent de la plataforma recepcionant-lo al moll del centre, realitzant el transport intern i col·locant el material a la seva ubicació corresponent dins del centre de cost. CLS-AIE tanca així la cadena de subministrament hospitalari, realitzant tot el procés logística del material des de la seva recepció a la plataforma fins la seva col·locació al centre de cost. Així mateix, i si el soci ho sol·licita, també pot prestar suport de consultoria en tota la part de funcionament intern, ja sigui en el càlcul dels pactes, assessorament, distribució del material dins del centre de cost, o qualsevol altre qüestió relacionada amb la logística de materials.

Projectes de millora

Dins la filosofia de CLS-AIE basada en la millora continua i en els processos Lean, on s’elimina tota acció o procés que no aporti valor afegit al producte, s’efectuen contínuament projectes, de diversa importància, destinats a millorar i mantenir la plataforma en nivells de productivitat i qualitat del servei òptims.