Portal deTransparència

El Portal de transparència de Coordinació Logística Sanitària, AIE (CLS-AIE) és l’espai en el qual tothom pot conèixer les dades relatives a la nostra activitat, funcionament, gestió del pressupost i les dades més rellevants de la nostra organització, d’acord amb els principis de transparència, accés a la informació publica i bon govern del marc legal vigent: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La informació, en constant actualització i en format reutilizable, està classificada en informació institucional i organitzativa, informació econòmica i pressupostària, responsabilitat social corporativa, procediments i actuacions jurídiques, unitat d’informació i sol·licitud d’accés a informació pública.

En cas que hi hagi alguna informació del vostre interès que no trobeu en aquest espai, podeu demanar-la mitjançant el formulari que tenim per aquesta finalitat.

Informació institucional i organitzativa

Informació econòmica i pressupostària

Responsabilitat social corporativa

Procediments i actuacions jurídiques

Unitat d'informació

Sol·licitud d'accés a la informació pública